SANTIAGO GARCÍA-CLAIRAC
ESCRITOR DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

P R E M I O   L I T E R A R I O

F I N A L I S T A   1